เบิกค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ

เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ 31673 10/01/2566 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ว 20 376 31409 06/01/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ว 13 211 31407 06/01/2566 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่มีชีวิต ว 12 189 31319 28/12/2565 แนวปฎิบัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันที่สถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ 1 และส่งตัวไปพักฟื้นในสถานพยาบาลของทางราชการแห่งที่ 2 192 28574 25/11/2565 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) ว 1465 1,545 27733 22/11/2565 ขอความร่วมมือสถานพยาบาลในการจัดหายาสามัญหรือยาชีววัตถุคล้ายคลึง ว 1445 257 28269 11/11/2565 การมอบหมายหน่วยงานเข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของสถานพยาบาล ว 1422 411 24554 04/10/2565 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธฺหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ว 1238 1,700 23768 28/09/2565 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ว 1207 2,629 23836 28/09/2565 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู่ป่วยโรคหรือกลุ่มโรคซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 1208 874

ข้าราชการเบิกค่าอะไรได้บ้าง

สิทธิเบิกจ่ายตรง.
ข้าราชการ.
ลูกจ้างประจำ.
ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.
รวมบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ๓ คน) ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ.

ตรวจสุขภาพ เบิกราชการได้ไหม

สามารถเบิกได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเบิกได้ปีละ 1 ครั้ง (บางหน่วยงานนับตามปีปฏิทิน บางหน่วยงานนับตามปีงบประมาณ) กรณีที่ 2 ตรวจเพื่อการรักษา สามารถเบิกได้ทุกครั้งที่มีการตรวจ ในกรณีที่มีคำสั่งตรวจจากแพทย์ (ทั้งนี้อัตราที่เบิกได้ ขึ้นอยู่กับประกาศของกระทรวงการคลัง)

เบิกค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังได้กี่วัน

สำหรับในกรณีนายจ้างหรือลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถนำใบเสร็จมาเบิกคืนได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่จ่าย แต่หากมีการทำการรักษาในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน ทางด้านสถานพยาบาลจะไปทำการเรียกเก็บเงินกับทางกองทุนโดยตรงเอง ซึ่งการจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนั้นจะจ่ายตามราคาประกาศของสถานพยาบาลที่ ...

ข้าราชการบรรจุใหม่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เมื่อใด

21. ถาม เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีหรือไม่ ตอบ ข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทันทีตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นข้าราชการ สำหรับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงนั้น ข้าราชการจะต้องติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการ เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐก่อน จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าร่วม ...