เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel

เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel

snasuiSite Admin
เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel
Posts: 30045Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pmLocation: Songkhla, ThailandExcel Ver: 2010, 365Contact:

Twitter Website Yahoo Messenger Facebook

Skype YouTube

 • Report
 • Quote

by snasui » Fri Mar 30, 2012 5:57 pm

เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel
สามารถใช้ได้ทุกเครื่องหมายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบครับ ไม่ว่าจะเป็น <, >, =, <>, <=, >= กรณีเป็นปัญหาช่วยแนบไฟล์นั้นมาด้วย จะได้สะดวกในการหาสาเหตุครับ

snasui (คนควน)

เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel
MBA in Accounting
เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel
MVP-Excel (2010-2020)
เครื่องหมายไม่เท่ากับ excel
MOS

ถ้าต้องการดำเนินการคำนวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ หรือหาร หรือเมื่อต้องการรวมตัวเลข และหาผลลัพธ์เป็นตัวเลข ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่อไปนี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ความหมาย

ตัวอย่าง

+ (เครื่องหมายบวก)

การบวก

=3+3

- (เครื่องหมายลบ)

ลบ
จำนวนติดลบ

= 3-3
= -3

* (เครื่องหมายดอกจัน)

การคูณ

=3*3

/ (เครื่องหมายทับ)

การหาร

=3/3

% (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)

เปอร์เซ็นต์

30%

^ (แคเรท)

การยกกำลัง

=3^3

 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

  คุณสามารถเปรียบเทียบค่าสองค่าได้โดยใช้ตัวดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อค่าสองค่าถูกเปรียบเทียบโดยใช้ตัวดำเนินการเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะ คือเป็นค่า TRUE หรือ FALSE

  หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

  เครื่องหมายไม่เท่ากับคืออะไร

  เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากัน มีดังนี้ < แทนความสัมพันธ์ น้อยกว่า > แทนความสัมพันธ์ มากกว่า ≤ แทนความสัมพันธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ≥ แทนความสัมพันธ์ มากกว่าหรือเท่ากับ แทนความสัมพันธ์ ไม่เท่ากับ

  เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ อยู่ตรงไหน

  เครื่องหมาย
  คำอ่าน
  ตัวอย่าง
  is less than or equal to
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ
  is greater than or equal to
  มากกว่าหรือเท่ากับ
  ~
  is similar to
  ประมาณ
  is approximately equal to
  ค่าประมาณ
  Vocabulary: สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ - ทรูปลูกปัญญาwww.trueplookpanya.com › knowledge › content › -laneng-lan-null

  การคํานวณใน Microsoft Excel จะทําเครื่องหมายใดก่อน

  สูตรคํานวณค่าตามลําดับที่ระบุ สูตรในExcelเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (= )เสมอ Excelจะแปลอักขระที่ตามหลังเครื่องหมายเท่ากับเป็นสูตร หลังจากเครื่องหมายเท่ากับคือองค์ประกอบที่จะคํานวณ (ตัวถูกดําเนินการ) เช่น ค่าคงที่หรือการอ้างอิงเซลล์ สิ่งเหล่านี้ถูกคั่นด้วยตัวดําเนินการการคํานวณ Excelคํานวณสูตรจากซ้ายไปขวาตามลําดับ ...

  สัญลักษณ์ในเอ็กเซลมีอะไรบ้าง

  Excel Tip : มารู้จักกับเครื่องหมาย "&" (Ampersand) กันว่าใน Excel ใช้ทำอะไรกัน.
  + (บวก) การบวก (3+3).
  - (ลบ) การลบ (3–1) นิเสธ (–1).
  * (Asterisk) การคูณ (3*3).
  / (Slash) การหาร (3/3).
  % (Percent) เปอร์เซ็นต์ (20%).
  ^ (เครื่องหมายหมวก) เลขชี้กำลัง (3^2).
  & (เชื่อมต่อข้อความ) “Firstname” & “Lastname”.