ข้อสอบวิทยาการคํานวณ ม.6 สสวท

โครงการสอน วิทยาการคำนวณ ว30105 ม.6

คู่มือ การจัดการเรียนการรสอน วิทยาการคำนวณ ม.6 (สสวท.)

แบบทดสอบ Pre-test &Pro-Test เรื่องการสร้าง Blogger โดยครูกฤษฎา นุชมี https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkAVaed7cPjafjSIAG5CpiE6QXkg4iqJ-Gx8iWw-5Gkh–ZQ/viewform

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ ว30105 ม.6 (นิเทศการสอนของเขต)

การสร้างบล็อก Power Point

สื่อการเรียนรู้

เก็บเบี้ยให้ถึงล้าน : รับจ้างเขียนบทความ

สร้างบล็อกด้วย Google Site การเขียนบทความสั้นเรื่องความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)

อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ข้อสอบวิทยาการคํานวณ ม.6 สสวท

Advertisement

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Like this:

Like Loading...

วิทยาการคํานวณเรียนกี่ชม.

ประถมศึกษาปีที่1 ว11201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 ชั่วโมง 1.0 ประถมศึกษาปีที่2 ว12201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 ชั่วโมง 1.0 ประถมศึกษาปีที่3 ว13201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 ชั่วโมง 1.0 ประถมศึกษาปีที่4 ว14201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 ชั่วโมง 1.0 ประถมศึกษาปีที่5 ว15201 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 ชั่วโมง ...

วิทยาการคํานวณมีความสําคัญอย่างไร

วิทยาการคำนวณสอนให้เราสามารถรวบรวมข้อมูล จัดการกับข้อมูล และนำข้อมูลมาประมวลผลได้ นำไปสู่การตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลทั้งหมดที่มี จนสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของงาน วิทยาการคำนวณเน้นให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณป.1กี่หน่วยกิต

รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ภาคเรียนที่ 1-2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี เวลาเรียน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต

วิทยาการคํานวณอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด

วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาทางด้านเทคโนโลยี ที่มีสอนอยู่ในปัจจุบันผ และจะย้ายจากวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่านเพิ่มเติม คำอธิบายรายวิชา : คลิกที่นี่)